Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mahe Investments Sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Łodzi, ul. Wileńska 9, 94-022 Łódź (zwany dalej „Administratorem”).
 2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować w następujący sposób:
  a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: kotkowski@maheinvestments.pl; lukasz.wierzbicki@maheinvestments.pl
  b) listownie: na adres Mahe Investments Sp. z o.o. sp. k., ul. Wileńska 9, 94-022 Łódź, z dopiskiem „RODO”.

W szczególności może się Pani/Pan kontaktować z Administratorami w powyższy sposób w celu realizacji swoich praw, o których mowa w punktach 8 i 9 lub w celu wycofania zgody, o czym mowa w punkcie 10.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) marketingu bezpośredniego produktów i usług na podstawie Pani/Pana zgody, jeżeli taka zgoda została przez Panią/Pana wyrażona (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), lub
  b) podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, jeżeli takie żądanie zostało przez Panią/Pana wyrażone (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), lub
  c) umówienia się z Panią/Panem na spotkanie dotyczące świadczonych przez Administratora usług i oferowanych produktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  a) do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, jeżeli opiera się ono na Pani/Pana zgodzie, o której mowa w punkcie 3 lit. a, lub
  b) do czasu podejmowania działań związanych z zawarciem umowy, o której mowa w punkcie 3 lit. b, lub
  c) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w punkcie 3 lit. c – do dnia wniesienia sprzeciwu lub do dnia tego spotkania.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) pracownicy i współpracownicy Administratora,
  b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, to przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.
 7. W zakresie, w jakim udzielił/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług, lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, lub umówienia się z Panią/Panem na spotkanie dotyczące świadczonych przez Administratora usług i oferowanych produktów.
 10. Administrator dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowania), w tym informacji o Pani/Pana aktywności na stronie internetowej, w celu dostarczenia Pani/Panu informacji o produktach i usługach, których nabyciem może być Pani/Pan najbardziej zainteresowana/y. Decyzję o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje jednak pracownik Administratora, czyli nie jest ona wyłącznie zautomatyzowaną decyzją.